Hướng Dẫn hiển thị chiều dọc cho HMI Weintek

Các màn hình EasyView Weintek hỗ trợ hiển thị portrait display, mặc định HMI để hiển thị kiểu landsape. Để chuyển sang dạng portrait bạn làm theo các bước sau:
1.         Màn hình hiển thị mặc định2.         Lưu ý firmware hỗ trợ là từ 2009527 trở lên:3.         Software version: V3.20 2009.07.30 or later:
  


4.         Đầu tiên, cài đặt HMI:  "Enable portrait mode" ở hộp thoại System Settings-Firmware setting, sau đó khở động lại HMI.5.         Chạy phần mềm EasyBuilder và click File/New để tạo project mới. Chọn Model, và chọn chế độ "Display Mode" là "Portrait". Click "OK".6.         1 Project mới được tạo ví dụ như hình sau:7.         Download project tới màn hình HMI, Bây giờ HMI đã hiển thị chế độ portrait theo chiều dọc.

Chú ý: Có thể HMI model mới sẽ có phần System Setting giao diện hơi khác một chút, nhưng nguyên lý vẫn là như trên.

Tag: Set up portrait display HMI Weintek EasyView, quay chều hiển thị màn hình HMI

Đăng nhận xét